პროდუქტები

სამოგზაურო სიმ-ბარათები NNN


GEOSIM - ქართულნომრიანი (+995 550 xx xx xx) საერთაშორისო სიმბარათი, რომელიც აქტიურია ყველა ქვეყანაში, იტალიის გარდა.


GO-SIM - ესტონური ნომრით (+372 xx xx xx xx) მოქმედი საერთაშორისო სიმ-ბარათია, რომელიც აქტიურია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში.


CHATSIM - ესტონური ნომრით (+372 xx xx xx xx) მოქმედი საერთაშორისო სიმ-ბარათი, რომელიც აქტიურია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. დამატებით აქვს ჩატის ფუნქცია.