პროდუქტები

სამოგზაურო სიმ-ბარათები


GEOSIM - ქართულნომრიანი (+995 550 xx xx xx) საერთაშორისო სიმბარათი, რომელიც აქტიურია ყველა ქვეყანაში, იტალიის გარდა. - (New)


GO-SIM - ესტონური ნომრით (+372 xx xx xx xx) მოქმედი საერთაშორისო სიმ-ბარათია, რომელიც აქტიურია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში.


CHATSIM - ესტონური ნომრით (+372 xx xx xx xx) მოქმედი საერთაშორისო სიმ-ბარათი, რომელიც აქტიურია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. დამატებით აქვს ჩატის ფუნქცია.


საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ კომპანიაზე გაცემულია შესაბამისი ავტორიზაცია №300/1.